Адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 3

Телефон: 00359 879 134862

Имейл: krum.dobrev@gli.government.bg

ИА ГИТ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Издръжката на Главна инспекция по труда се формира от бюджетни средства и от собствени приходи. Организирана е в Обща и Специализирана администрация.

ИА ГИТ упражнява своята дейност като:

1.контролира спазването на трудовото законодателство;

2.упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;

3.дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;

4.уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги